കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ യുവസാഹിത്യപുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച സുസ്‌മേഷ് ചന്ത്രോത്തുമായി അഭിമുഖം രാധിക സി. നായര്‍ - വായനക്കാരന്റെ തടവിലകപെ്പടാനും മുന്‍വിധികളാല്‍ നയിക്കപെ്പടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്‌ള. - ആഹ്‌ളാദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എഴുത്ത്. - മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത ഏറ്റവും ശരിയായ ധ്യാനമാര്‍ഗമാണ് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വമുള്ള…
Continue Reading