സൂര്യന്‍ നില്‍ക്കുന്ന നക്ഷത്രം. ഞായര്‍ എന്നാല്‍ സൂര്യന്‍ എന്നും, വേല എന്നാല്‍ സമയം എന്നും അര്‍ത്ഥം, ഒരു നക്ഷത്രത്തില്‍ സൂര്യന്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാല(സമയ)ത്തെ ഞാറ്റുവേല എന്നു പറയാം. തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലം തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. പുണര്‍തത്തില്‍ സൂര്യന്‍ നില്‍ക്കുന്ന സമയം…
Continue Reading