ടിക്കുറോ ഡോ. പി കെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പി എസ് ബാനര്‍ജി ടിക്കുറോ എന്ന പെന്‍ഗ്വിനും അനിയത്തിയും ഭൂമിയിലൂടെ നടത്തുന്ന പ്രകൃതിയാത്ര. ഭീമ ബാലസാഹിത്യപുരസ്‌കാരം, എസ് ബി ടി ബാലസാഹിത്യപുരസ്‌കാരം എന്നിവ നേടിയ ബാലനോവല്‍
Continue Reading