ഉത്സവാഘോഷം ഡോ എസ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉമേഷ് ഉണ്ണി ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ്.ആ വൈവിധ്യം ഭാഷയിലും ഉടുപ്പിലും മാത്രമല്ല ആചാരത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഉത്സവങ്ങളുടെ കഥയും വൈവിധ്യവും പറഞ്ഞു തരുന്ന രചന
Continue Reading