വായിച്ചു വളര്‍ന്ന കഥ  ഡോ. പോള്‍ മണലില്‍ ബൈജുദേവ് ബാല്യത്തില്‍ത്തന്നെ സ്വതന്ത്രചിന്താഗതിയും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണപാടവവും അനുഷ്ഠിച്ചുവന്ന വായനയുടെ പങ്ക് വെളിവാക്കുന്ന ഉപന്യാസങ്ങളുടെ സമാഹാരം.
Continue Reading