പോഷകാഹാര കഥകൾ ഡോ. റഹീനഖാദർ രാജീവ് എൻ ടി ഏറെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ജീവിതരീതിയും ഭക്ഷണക്രമവുമാണ് മലയാളികളുടെ അനാരോഗ്യത്തിനു കാരണമെന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. സമീകൃതാഹാരവും വ്യായാമവും ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വായനക്കാരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന കൃതി.
Continue Reading