കേരളബ്രാഹ്മണര്‍മാരുടെ സര്‍പ്പാരാധനപരമായ ബലികര്‍മം. അരിപ്പെടി, മഞ്ഞള്‍പ്പെടി എന്നിവകൊണ്ട് 'പത്മം' ചിത്രീകരിക്കും. പത്മത്തിന്റെ മധ്യത്തില്‍ നെല്ലും അരിയും നാളികേരവും ദര്‍ഭകൊണ്ടുള്ള 'കൂര്‍ച്ച'വും വെച്ച് ചാണ്ഡേശ്വരനെ സങ്കല്‍പിച്ചു പൂജിക്കുന്നു. ചുറ്റുമായി അനന്തന്‍, വാസുകി, തക്ഷല്‍, കാര്‍ക്കോടകന്‍, പത്മന്‍, മഹാപത്മന്‍, ശംഖുപാലന്‍, ഗുളികന്‍ എന്നീ അഷ്ടാനാഗങ്ങളെയും…
Continue Reading