നാടുവാഴി ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. സ്വര്‍ണ്ണപ്പണിക്കാര്‍ (തട്ടാന്‍മാര്‍) നല്‍കി വന്നിരുന്ന നികുതിയാണ് തട്ടാരപ്പാട്ടം.
Continue Reading