വഴിപോക്കര്‍ക്ക് വെള്ളംകൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ പഴയ വഴിമ്പലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഇന്നും കാണാം.
Continue Reading