കവിയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമാണ്. അനേകം കവിതകള്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൃതികള്‍ മേഘപഠനങ്ങള്‍ നിലാവും പിച്ചക്കാരനും തത്തകളുടെ സ്‌കൂള്‍ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം മാഞ്ഞുപോയില്ല വൃത്തങ്ങള്‍ പഴയ നിയമത്തില്‍ പുഴകളൊഴുകുന്നു
Continue Reading