ഊട്ടുപാട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഊട്ടുപാട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. 'ഊരൂട്ടമ്പല' മെന്ന പേരിലാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപമൃത്യുവിനിരയായ തമ്പുരാക്കന്മാരെയും പതിവ്രതകളെയും പൂജിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണവ. ഇത്തരം ദേവതകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാനാണ് ഊട്ടുപാട്ട് നടത്തുന്നത്. ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉല്‍സവമാണ് തമ്പുരാനൂട്ട്. ഊട്ടുപാട്ടിന് അനേകം അനുഷ്ഠാനച്ചടങ്ങുകളുണ്ട്. ഗണകന്മാരാണ് അതിന് പ്രായേണസാരഥ്യം…
Continue Reading

തമ്പുരാനൂട്ട്

തെക്കന്‍തിരുവിതാംകൂറിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നടത്താറുള്ള അനുഷ്ഠാനകര്‍മ്മം. കണിയാനാശാന്മാരാണ് തമ്പൂരാനൂട്ട് നടത്തുക. നന്തുണി കൊട്ടിപ്പാടുകയും ചെയ്യും. ദേവാസുരയുദ്ധവും നടന്ന അടര്‍ക്കളത്തിലെ രുധിരത്തില്‍നിന്ന് പൊട്ടിമുളച്ച ഉലകുടപെരുമാള്‍ തമ്പുരാന്‍, ഇലഞ്ഞിക്കല്‍ തമ്പുരാന്‍, മൂവോട്ട് മല്ലന്‍തമ്പുരാന്‍, അയണി (അശണി)യൂട്ടു തമ്പുരാന്‍ മുതലായവര്‍ കീഴ്‌ലോകത്തേക്കിറങ്ങി. അതില്‍ അയണിയൂട്ടു തമ്പുരാന്‍…
Continue Reading