വൃക്ഷചികിത്സാപദ്ധതി പ്രാചീനകാലം മുതല്‍ക്കേ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വൃക്ഷായുര്‍വേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകള്‍ ഇവിടെ വളര്‍ച്ചപ്രാപിച്ചിരുന്നു. വിത്തുസംഭരണം, തരംതിരിക്കല്‍, മണ്ണിന്റെവിവേചനം, വിത്തുപാകല്‍, മുളപ്പിക്കുവാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍, ചെടികളുടെ ശുശ്രൂഷ, വളംചേര്‍ക്കല്‍, കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്‍, ചെടികള്‍ക്കുള്ള രോഗങ്ങളും ചികിത്സയും തുടങ്ങിനിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. മനുഷ്യനെന്ന പോലെ ചെടി/…
Continue Reading