നാടുവാഴിഭരണകാലത്ത് ചുമത്താറുണ്ടായിരുന്ന നികുതിസമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്ന്. പന, തെങ്ങ് എന്നിവയില്‍ കയറി മദ്യമെടുക്കുന്നവര്‍ തളക്കാണം കൊടുക്കണമായിരുന്നു.
Continue Reading