അണ്ടലൂര്‍ കാവിലും മറ്റും കണിയാന്‍ സമുദായക്കാര്‍ നടത്തി വരുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. ദൈവത്താര്‍, അങ്കക്കാരന്‍,ബപ്പുരയന്‍ എന്നീ തെയ്യങ്ങളുടെ മുടിവയ്ക്കുന്ന വേളയിലാണ് 'തായംപിടി' നടത്തുക. തലയില്‍ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് ഒളിച്ചുകളിപോലെ മറഞ്ഞും വെളിവായും കൊണ്ട് നടത്തി വരുന്ന ഒരു മുറയാണത്. താത്വികമായി മായയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്…
Continue Reading