കന്യകമാരെ പുരസ്‌കരിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു മംഗളകര്‍മം. കന്യകയുടെ കഴുത്തില്‍ താലി കെട്ടുകയെന്നതാണ് മുഖ്യചടങ്ങ്. കെട്ടുകല്യാണം,താലിക്കല്യണം എന്നീ പേരുകള്‍കൂടി ഇതിനുണ്ട്. സാധാരണ കല്യാണത്തിന് മുന്‍പാണ് താലികെട്ടുകല്യാണം നടത്തുക.ഋതുവാകുന്നതിനു മുന്‍പേ ഈ കര്‍മം നടത്താറുണ്ട്. താലികെട്ടുകല്യാണം മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായക്കാര്‍ക്കിടയിലാണ് കൂടുതല്‍ നടപ്പുള്ളതെങ്കിലും, മക്കത്തായസമ്പ്രാദായക്കാര്‍ക്കിടയിലും കാണാം.…
Continue Reading