വാദ്യം,നൃത്തം,ഗീതം തുടങ്ങിയവയുടെ മാത്രാനിയമം (കാലത്തിന്റെയും നിയമം).ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നത് എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം 'കാലക്രിയാമാനം' ആണ് 'താള'മെന്ന് അരകോശത്തില്‍ പറയുന്നു.ലഘു,ദ്രുതം,ഗുരു,പ്‌ളുതം എന്നിവ ചേര്‍ന്ന ക്രിയകൊണ്ട് അളക്കപ്പെടുന്നതും ഗീതത്തിന്റെ അളവിനെ കുറിക്കുന്നതുമായ കാലമാനമാണ് ശാസ്ത്രവിധി.ശിവന്റെ ഊര്‍ധതാണ്ഡവത്തില്‍ 'തെഥ' എന്ന ശബ്ദത്തോടെ നൂപുരം പതിച്ചപ്പോള്‍ അത് താങ്ങാന്‍…
Continue Reading