തിഥി, വാരം, നക്ഷത്രം, യോഗം, കരണം എന്നീ അഞ്ച് അംഗങ്ങളോടു കൂടിയത് എന്ന് പഞ്ചാംഗത്തിനര്‍ത്ഥം. ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ പഞ്ചാംഗം അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. വിവിധ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കുള്ള മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍, കാര്‍ഷികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നല്ല നാളുകള്‍, പ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ സൂചനകള്‍, യാത്രയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റും ഉചിതമായ സമയം.…
Continue Reading