പുനംകൃഷി

പ്രാക്തനമായ ഒരു കൃഷിസമ്പ്രദായം. വനപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും ഇന്നും പുനംകൃഷി നടത്താറുണ്ട്. തിന, ചാമ, മുത്താറി, ചോളം, തുവര, നെല്ല് എന്നിവ പുനംകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഖ്യ വിത്തിനങ്ങളാണ്. പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വിത്തുകള്‍ പലതും മാറി മാറി കൃഷി നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് പുനംകൃഷി,…
Continue Reading