പണ്ടുകാലത്ത് സര്‍വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിത്തിനങ്ങള്‍ ഇന്ന് വെറും സങ്കല്‍പമാത്രമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കയാണ്. അതിയന്‍, അയനി, അരിക്കന്‍, അഴകന്‍, ആദിത്യന്‍, ആനക്കോടന്‍, ആനക്കൊമ്പന്‍, ആരിയന്‍, ആര്യചെമ്പ, ഇല്ലിയന്‍, ഇറകന്‍, ഉണക്കന്‍, ഉറുവി, എലിപ്പാന്‍, ഓണവട്ടന്‍, കക്കിരിയന്‍, കട്ടിവിത്ത്, കണ്ഠന്‍, കനകന്‍, കന്നടിയന്‍, കരിങ്കുറിഞ്ഞി, കരിമ്പാല, കരിഞ്ചന്‍,…
Continue Reading