പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആദ്യമായി ഋതുവായാല്‍ നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളും അടിയന്തിരങ്ങളുണ്ട്. അതിനു തിരണ്ടുമങ്ങലം, തിരണ്ടുകല്യാണം എന്നീ പേരുകളാണ് പറയുക. പെണ്‍കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച മുഖ്യകര്‍മ്മമാണ്. പാണന്‍, പുള്ളുവന്‍,വേലന്‍, മുക്കുവന്‍, കണിയാന്‍,കമ്മാളര്‍,പറയര്‍,പുലയര്‍,വിഷവര്‍, ഊരാളികള്‍, പളിയര്‍ കൊച്ചുവേലര്‍,മുതുവര്‍,മലങ്കുറവന്‍ തുടങ്ങിയ പല സമുദായക്കാര്‍ക്കിടയിലും തിരണ്ടുകല്യാണം പതിവുണ്ട്. ദേശഭേദവും സമുദായഭേദവും അനുസരിച്ച്…
Continue Reading