ജില്ലാകേന്ദ്രം: കോട്ടയം ജനസംഖ്യ: 1,953,646 സ്ത്രീപുരു. അനുപാതം: 1025/1000 സാക്ഷരത: മുനിസ്‌സിപ്പാലിറ്റികള്‍: കോട്ടയം, പാല, വൈക്കം, ചങ്ങനാശേ്ശരി താലൂക്കുകള്‍: ചങ്ങനാശേ്ശരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കോട്ടയം, മീനച്ചില്‍, വൈക്കം ബേ്‌ളാക്കുകള്‍: ഈരാട്ടുപേട്ട, ഏറ്റുമാനൂര്‍, കടുത്തുരുത്തി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ലാലം, മടപ്പള്ളി, പള്ളം, പാമ്പാടി, ഉഴവൂര്‍, വൈക്കം,…
Continue Reading