ശ്രീയേശുവിന്റെ കുരിശാരോഹണത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വ്യാഴാഴ്ചയുടെ സങ്കല്പം, തിരുവത്താഴം അന്നാണ് നടത്തുന്നത്. അതിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചടങ്ങുകളുണ്ടാകും. പ്രത്യേകതരം അപ്പമുണ്ടാകും.
Continue Reading