തിരുവാക. ദേവന് എണ്ണയാടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ മിഴുക്കിറക്കുന്ന ക്രിയ. ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിലും മറ്റും വാകച്ചാര്‍ത്ത് പ്രശസ്തമാണ്. ആ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ വിഗ്രഹം ശരിക്ക് ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ കഴിയും.  
Continue Reading