അയ്യപ്പന്‍ തീയാട്ട് നടത്തി വരുന്ന ഒരു അന്തരാള വിഭാഗം. ഇവരുടെ കലാനിര്‍വ്വഹണം മലബാര്‍ പ്രദേശത്താണ്. മധ്യകേരളത്തിലാണ് അവരുടെ അധിവാസം. തീയാടിനമ്പ്യാന്‍മാര്‍ എട്ടുഭവനക്കാരാണ്. ഭവനത്തെ 'തീയാടി' എന്നു പറയും. ഏലം കുളം തീയാടി, ചെര്‍പുളശേ്ശരി തീയാടി, മുണ്ടമുക തീയാടി, മുളകുന്നത്തുകാവ് തീയാടി, തായംകാവ്…
Continue Reading