തുലാപ്പത്ത്. തുലാമാസത്തിലെ പത്തും പതിനൊന്നും തീയതികള്‍ കൃഷിക്കാരുടെ സുദിനമാണ്. ആ നാളുകളില്‍ സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പ് ദീപം കണികാണുകയും കന്നുകലികളെ ദീപം കാണിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. കന്നിവളക്കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാംവിള ആരംഭിക്കുന്നത് പത്താമുദയത്തോടുകൂടിയാണ്. പല നാടന്‍കാലകളുടേയും അരങ്ങേറ്റം നടക്കുന്നതും ആ സമയത്തുതന്നെയാണ്.…
Continue Reading