ഒരു താളം. കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ തുള്ളല്‍പ്പാട്ടുകളില്‍ ഇവിടെ  നടപ്പുള്ള താളങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ 'അടന്ത'യെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.
Continue Reading