നീട്ടിക്കളി, തുള്ളിക്കളി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ചില നാടന്‍കളികള്‍ക്ക് നീട്ടുവാനോ എറിയുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരു (കട്ട). അണ്ടിക്കളിക്ക് 'അടിമന്‍' കൊണ്ടെറിഞ്ഞ് അണ്ടി (കശുവണ്ടി) ക്ക് കൊള്ളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
Continue Reading