പാലക്കാടു ജില്ലയിലെ പാണന്മാര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാനിര്‍വഹണം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പാങ്കളി നടപ്പുണ്ട്. വിനോദപരമായ ഒരു കലാപ്രകടനമാണെങ്കിലും ആദ്യഭാഗത്ത് അനുഷ്ഠാനബന്ധം കാണാം. ചില ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വേലയ്ക്കു പതിനാലു ദിവസം നടത്തുന്ന ഏഴുവട്ടം കളി പാണന്മാരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ…
Continue Reading