ഉള്ളാറ്റില്‍ ഭഗവതി

കാഞ്ഞരങ്ങാട്ടു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു കാവാണ് ഉള്ളാറ്റില്‍ ഭഗവതിക്കാവ്. ഈ ഭഗവതിയുടെ തെയ്യം ധനു പത്താം തീയതി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടു ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടയില്‍വെച്ച് കെട്ടിയാടാറുണ്ട്. രൗഗ്രഭാവമുള്ള ശക്തിസ്വരൂപിണിയാണ് ഉള്ളാറ്റില്‍ ഭഗവതി. വട്ടമുടിയും, ചിരിളിട്ടെഴുത്തും, കെട്ടുപന്തവും, വടക്കാതും അലങ്കാരപ്പത്തിയും, വാര്‍വാലും ഈ തെയ്യത്തിന്റെ…
Continue Reading

ആലിത്തെയ്യം

lk¢i h¡±É¢Jc¡i¢j¤¼ Bk¢F¼ h¡¸¢q hjX¡cÉj« Hj¤ ¨Yàh¡i¢ h¡s¢¨i¼¡X® l¢m§¡o«. lXå¡uh¡j¡X® Cª ©J¡k« ¨J¶¤¼Y®. J¤Øqi¢¨k Hj¤ c¡it o®±Y£¨i lm·¡´¡u ±mh¢µ©¸¡w Alw J¤·¤l¢q´¢¨us ©J¡k¤¨J¡Ù® ¨cÕ¢vJ¤·¢i¡X® Bk¢i¤¨T Aɬh¤Ù¡i¨Y¼¡X® d¤j¡l¦·«.
Continue Reading
12