താളത്തെയും ഗണക്രമത്തെയും വ്യക്തമാക്കാന്‍ നാടന്‍പാട്ടുകളില്‍ വായ്ത്താരികള്‍ ഉപയോഗിക്കും. നാടോടി ഗായകന്മാര്‍ ഓരോപാട്ടിനുമുള്ള വായ്ത്താരികള്‍ പഠിച്ചുറപ്പിക്കും. ആ വായ്ത്താരികളുടെ താളക്രമമൊപ്പിച്ചായിരിക്കും അവര്‍ പാട്ടുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. ചലനഗതിയുടെ തിരിവുകളില്‍ കാലാധിഷ്ഠമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള താളക്ഷരങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഗതിക്രമങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഒരു ഗതിക്രമത്തിന്റെ…
Continue Reading