നാഗപ്രതീക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കര്‍മ്മമാണ് 'നൂറും പാലും കൊടുക്കല്‍'. സര്‍പ്പബലി, സര്‍പ്പപ്പാട്ട്, നാഗപ്പാട്ട്, കുറുന്തിനിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം നൂറും പാലും കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. പാല്, ഇളനീര്‍, കദളിപ്പഴം, അരിപ്പൊടി, മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി എന്നിവ ചേര്‍ത്ത മിശ്രിതമാണ് 'നൂറും പാലും'. ചിലര്‍ അരിപ്പൊടിക്കു പകരം…
Continue Reading