മുത്തപ്പന്‍ ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിറ. നായാട്ടുധര്‍മ്മമുള്ള ദേവതയാണിത്.
Continue Reading