അന്തിയുഴിച്ചില്‍

മാന്ത്രികമായ ചെറിയൊരു ചടങ്ങ്. ദ്യഷ്ടിദോഷം (കണ്ണേറ്), നാവേറ്, ദുര്‍ദേവതകളുടെ ബാധ തുടങ്ങിയവ ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ വീട്ടില്‍ വൈകിട്ട് നടത്തുന്ന ആചാരമാണ് ഉഴിഞ്ഞുകളയല്‍.
Continue Reading