മനുഷ്യാലയങ്ങളായാലും ദേവാലയങ്ങളായാലും അകത്തും പുറത്തും നിലം അടിച്ചുവൃത്തിയാക്കും. കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അടിച്ചുതളിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അവകാശക്കാര്‍ ഉണ്ട്. അവിടത്തെ കഴകവൃത്തിയില്‍പ്പെട്ട ഒന്നാണ്.
Continue Reading