മാര്‍മുല. 'ആരം' എന്നതിന് 'മുല' എന്ന അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. കഥകളി, കൃഷ്ണനാട്ടം, കൂടിയാട്ടം, തെയ്യം, തിറ തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളിലെ സ്ത്രീവേഷങ്ങള്‍ക്ക് പല മാതൃകയിലുള്ള നെഞ്ചാരങ്ങള്‍ കാണാം. കഥകളിയിലും മറ്റും പുരുഷവേഷങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം 'കൊരലാര'മുണ്ട്. സ്ത്രീവേഷങ്ങളുടെ 'കൊരലാ'രത്തിന് 'മുലക്കൊരലാരം' എന്നു പറയും. തെയ്യങ്ങള്‍ക്ക് 'മുലക്കൂട്'…
Continue Reading