പതിനാറടിയന്തിരം

നായന്‍മാരില്‍ ചില വിഭാഗക്കാര്‍ നടത്താറുള്ള പരേതക്രിയ. മരിച്ച പുല പോകുന്ന ദിവസം ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സദ്യയും മാറ്റും.
Continue Reading

അപരക്രിയ

പരേതരുടെ സദ്ഗതിക്കായി അനന്തരവന്‍മാരോ മക്കളോ നടത്തേണ്ട അനുഷ്ഠാനക്രിയകളും അടിയന്തരങ്ങളും. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അസ്ഥി സഞ്ചയനം. ഹൈന്ദവ സമുദായക്കാരെല്ലാം മരിച്ച പുല ആചരിക്കാറുണ്ട്. പരേതനുമായുള്ള രക്തബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് ആശൗചം. പരേതാത്മാവിനെ സങ്കല്പിച്ച് ബലിയിടും. ബലി സമാപിക്കുന്ന ദിവസം അടിയന്തരവും നടത്തും. പിണ്ഡം,…
Continue Reading