മാപ്പിളമാര്‍ക്കിടയില്‍ പ്രാചുര്യമുള്ള ഒരുതരം പലഹാരം. പത്തിരി എന്നും പറയും. കുതിര്‍ത്ത അരി അരച്ച് ഇലയില്‍ വൃത്താകൃതിയില്‍ പരത്തി ഇരുമ്പിന്റെയോ മണ്ണിന്റെയോ ഓട്ടില്‍ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് പത്തല്‍. ഇല എടുത്തുകളയുകയില്ല. അത് തനിയേ പോകും. ചുട്ടെടുത്ത ഉടനെ, ചൂടാറുന്നതിനു മുമ്പേ, ഉപ്പിട്ട തേങ്ങാപ്പാലില്‍ ഇടും.
Continue Reading