ജനിച്ച് അഞ്ചാംമാസത്തില്‍ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ദേവത. പനിക്കുക, മെലിയുക, മേല്‍നോക്കികരയുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സൂര്യയക്ഷിയുടെ ബാധകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ടേകാല്‍ നാഴിയരികൊണ്ട് ഹവിസ്‌സുണ്ടാക്കി ശര്‍ക്കരയും രക്തപുഷ്പങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് ആവാഹിച്ച് പേരാലിലയിലും വാഴക്കൂമ്പിലും വെച്ച് അഞ്ചുനാഴികരാച്ചെല്ലുമ്പോള്‍ മുക്കൂട്ടുവഴിയില്‍ നിന്ന് ബലി നല്‍കുകയും പതിനാറ് തിരി…
Continue Reading