ഇസ്‌ളാമികളുടെ ഒരു സംസ്‌കാരകര്‍മം. പരിഛേദനം, ചേലാകര്‍മം എന്നും പറയും. പ്രവാചകരുടെ നടപടിക്രമത്തില്‍പ്പെട്ടതുതന്നെയാണ് സുന്നത്ത് കര്‍മം.
Continue Reading