തെക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂറിലെ കാളിക്കാവുകളില്‍ ദേവീപ്രീത്യര്‍ത്ഥം നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനകല. മുടിയേറ്റുമായി പറണേറിന് സാദൃശ്യമുണ്ട്. ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ചില വ്യത്യാസം കാണും. കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞ പാടത്ത് പന്തല്‍കെട്ടി ഭദ്രകാളിയെ സങ്കല്പിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. മുടിപ്പുര എന്ന പേരിലാണ് ആ പന്തല്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടെവെച്ച് തോറ്റംപാട്ടുകള്‍ പാടും. അതിനു…
Continue Reading