പിള്ളതൈലം

ഒടിപ്രയോഗവും മറ്റ് ക്ഷുദ്ര മന്ത്രവാദവും നടത്തുവന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം മാന്ത്രികയെണ്ണ. ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ചോര ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കാന്‍ ആവശ്യമാണ്. ഒടിയന്മാര്‍ മരുന്നും മന്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച ഗര്‍ഭിണികളെ പുറത്തുവരുത്തി വയറുപിളര്‍ന്ന് ശിശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. പറയര്‍, നായാടികള്‍, ഉള്ളാടര്‍ തുടങ്ങിയ വര്‍ഗക്കാര്‍…
Continue Reading

തീണ്ടാരിപ്പുര

ഋതുവായ സ്ത്രീ ആശൗചകാലത്ത് വസിക്കുന്ന പുര. ചെറിയ 'കൂച്ചില്‍' ആയിരിക്കുമത്. ചിലര്‍'ഏറുമാടം' പോലുള്ള കുടിലാണ് കെട്ടുക. തീണ്ടാരിപ്പുരയ്ക്ക് ചിലേടങ്ങളില്‍ 'പള്ളപ്പുര' എന്നു പറയും. പുലയര്‍, പറയര്‍, മുക്കുവര്‍, കുറിച്യര്‍, ഈവവര്‍, തുടങ്ങിയ പല സമുദായത്തിലും ഋതുമതികള്‍ക്ക് തീണ്ടാരിപ്പുര കെട്ടാറുണ്ട്. തീണ്ടാരിപ്പുര സൂതികാഗൃഹമായും…
Continue Reading