അഷ്ടദ്രവ്യം

എട്ടു പദാര്‍ത്ഥങ്ങളാണ് അഷ്ടദ്രവ്യം. മലര്, പഴം, എള്ള്, കരിമ്പ്, ശര്‍ക്കര, തരിപ്പണം, മോദകം, നാളികേരം എന്നിവയാണ് അഷ്ടദ്രവ്യങ്ങള്‍. അവില്‍, തേന്‍, നെയ്യ്, കല്‍ക്കണ്ടം, മാതളനാരങ്ങ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കും. ഈ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ശര്‍ക്കരപ്പാവിലിട്ട് പാകപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് 'അഷ്ടദ്രവ്യം'കൂട്ടുക എന്നു പറയുന്നത്.
Continue Reading

അന്‍പൊലി

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും ഉത്‌സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്താറുള്ള ഒരു വഴിപാട്. പറയ്‌ക്കെഴുന്നള്ളത്തു വരുമ്പോള്‍ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അഞ്ചുപറകളില്‍ നെല്ലും ഇടങ്ങഴിയിലരിയും പഴം, മലര്‍, പൂവ് മുതലായവയും സജ്ജീകരിച്ചു വയ്ക്കും.
Continue Reading