സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയില്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയപ്പാട്ട്. തോമ്മാശ്‌ളീഹായുടെ ചരിത്രമാണ് 'റമ്പാന്റെപാട്ടി'ലെ പ്രതിപാദ്യം. മാര്‍ത്തോമ്മായാല്‍ പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിരണത്തുകാരനായ മാളിയേക്കല്‍ തോമ്മാറമ്പാന്‍ രചിച്ചതാണ് ഈ കൃതിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശത്തിലെ നാല്‍പ്പെത്തെട്ടാം തലമുറക്കാരനായ മറ്റൊരു തോമാറമ്പാന്‍ 1601–ല്‍ സംക്ഷേപിച്ചെഴുതിയതാണതെന്നും പ്രസ്തുത കൃതിയില്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.
Continue Reading