ചക്കാലനായന്മാരില്‍ ഒരുവിഭാഗം കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയ്ക്കു വടക്കുള്ള വാണിയരെ പാട്ടാളികള്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുക. കൊപ്രയാട്ടുവാന്‍ ചക്കിനു ബന്ധിച്ച കാളകളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടുപാടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാതി സംജ്ഞ ഉണ്ടായതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവര്‍ ഏഴു 'ഇല്ല'ക്കാരാണ്. തേങ്ങ, എള്ള്, എന്നിവ ചക്കിലാട്ടി എണ്ണ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുകയും…
Continue Reading