ഇന്ദു നാരായണന്‍

ഇന്ദു നാരായണന്‍ ജനനം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ആനുകാലികങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും പാചകം, സൗന്ദര്യസംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പംക്തികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു കൃതികള്‍ അച്ചാറുകള്‍ നാടന്‍കറികള്‍ പായസം സുവര്‍ണ്ണപൊടിക്കൈകള്‍ പാചകം : 250 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 100 ആരോഗ്യപാചകം ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് വിഭവങ്ങള്‍ പലഹാരങ്ങള്‍
Continue Reading