പെണ്‍കുട്ടികള്‍, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടികള്‍ കഴുത്തില്‍ ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരാഭരണവിശേഷം. പച്ച, ചുവപ്പ് നീല എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള കല്ലുകള്‍ സ്വര്‍ണം കെട്ടിച്ച് നൂലില്‍കോര്‍ത്ത് ധരിക്കും.
Continue Reading