മാരിയമ്മന്‍ കോവിലുകളിലെ ഒരു ഉര്‍വരതാനുഷ്ഠാനം. പാലക്കാടുജില്ലയിലാണ് കൂടുതല്‍ നടപ്പുള്ളത്. ധാന്യങ്ങളും പലതരം വിത്തുകളും മണ്‍പാത്രങ്ങളില്‍ മുളപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് മുളക്കൊട്ട്. ഇതിന് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടുള്ള ചില നര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താറുണ്ട്. ചെണ്ടയും ഉടുക്കുമാണ് പിന്നണിവാദ്യം. പാട്ടുപാടി മുളവരുത്തുകയെന്നാണ് സങ്കല്‍പം. അതിനാല്‍, പാട്ടും കൊട്ടും കളിയും ഒരാഴ്ചയിലധികം…
Continue Reading