പ്രതിപക്ഷനേതാക്കള്‍

പി.റ്റി. ചാക്കോ  : 1957_59 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1960_64 കെ. കരുണാകരന്‍  : 1967_69 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1969_70 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1970_77 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1977_78 (ഫെബ്രു. 22) കെ. കരുണാകരന്‍  : 1978…
Continue Reading

മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍

ശ്രീ.ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  ഏപ്രില്‍ 5, 1957 ജൂലായ് 31, 1959 ശ്രീ.പട്ടം എ. താണുപിള്ള ഫെബ്രുവരി 22, 1960 സെപ്റ്റംബര്‍  26, 1962 ശ്രീ.ആര്‍. ശങ്കര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 26, 1962 സെപ്റ്റംബര്‍ 10, 1964 ശ്രീ.ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് മാര്‍ച്ച് 6, 1967 നവംബര്‍…
Continue Reading