ജനസാമാന്യത്തിന് പ്രിയമായ ഒരു നാടന്‍ പലഹാരം പച്ചരി (അല്‍പം പുഴുങ്ങലരിയും ചേര്‍ക്കാം) പൊടിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് ഉപ്പു കലക്കിയ വെള്ളം കുടഞ്ഞ് പുട്ട്കുറ്റിയില്‍ നിറയ്ക്കും. അല്പം നിറച്ചാല്‍ ചിരവിയ തേങ്ങ അല്‍പം വിതറും. വീണ്ടും പൊടിനിറയ്ക്കും വീണ്ടും തേങ്ങ നിറയ്ക്കും. ആവിയില്‍ വേവിച്ചെടുത്താല്‍…
Continue Reading