തെയ്യം– തിറകള്‍ക്ക് ധരിക്കുന്ന മുടികളില്‍ ഒരിനം. ചാമുണ്ഡിവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവയ്‌ക്കെല്ലാം പുറത്തട്ടാണ് വേണ്ടത്. അലകുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടക്കൂട്ടില്‍ തെങ്ങിന്‍ കുരുത്തോല, പട്ട്, വെള്ളികൊണ്ടുള്ള ചന്ദ്രക്കലകള്‍, മിന്നികള്‍ തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും. ചില മുടികള്‍ക്ക് വക്കില്‍ ഒലകൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരത്തിനു പകരം പീലിത്തഴയും പതിവുണ്ട്.
Continue Reading